NHÂN SỰ KHOA LUẬT
Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
TS. Chu Hải Thanh
Trưởng Khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: chi tiết
Văn phòng Khoa Luật CS An Phú Đông
TS. Nguyễn Trọng Tuấn
Trưởng bộ môn cơ sở ngành
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: chi tiết
Văn phòng Khoa Luật CS An Phú Đông
ThS. Lê Học Lâm
Q. Trưởng bộ môn Luật kinh tế - Tư pháp
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: chi tiết
Văn phòng Khoa Luật CS An Phú Đông
Thầy Nguyễn Minh Trí
Giáo vụ - Thư ký
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: chi tiết
Văn phòng Khoa Luật CS An Phú Đông
Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
ThS. Trần Minh Chương
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: chi tiết
Văn phòng Khoa Luật CS An Phú Đông
ThS. Trần Nguyễn Quang Hạ
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: chi tiết
Văn phòng Khoa Luật CS An Phú Đông
TS. Đinh Trọng Liên
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: chi tiết
Văn phòng Khoa Luật CS An Phú Đông
ThS. Nguyễn Hải Nam
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: chi tiết
Văn phòng Khoa Luật CS An Phú Đông
ThS. Bùi Ngọc Thùy Ngân
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: chi tiết
Văn phòng Khoa Luật CS An Phú Đông
ThS. Trần Kiều Nhi
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: chi tiết
Văn phòng Khoa Luật CS An Phú Đông
ThS. Hà Thu Thủy
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: chi tiết
Văn phòng Khoa Luật
Cô Nguyễn Ngọc Anh Tiên
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: chi tiết
Văn phòng Khoa Luật CS An Phú Đông
ThS. Hồ Trần Bảo Trâm
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: chi tiết
Văn phòng Khoa Luật CS An Phú Đông
ThS. Nguyễn Anh Tuấn
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: chi tiết
Văn phòng Khoa Luật CS An Phú Đông