Bảo vệ quyền trẻ em là con nuôi, so sánh một số quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật của Pháp

Tóm tắt: Quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay và thực tiễn áp dụng tồn tại nhiều bất cập và chưa đảm bảo được quyền lợi của con nuôi, đặc biệt đối với trường hợp con nuôi là trẻ em. Thông qua việc so sánh một số quy định về nuôi con nuôi của pháp luật Việt Nam và pháp luật của Pháp, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm bảo vệ quyền lợi trẻ em được nhận nuôi.


Organisational behaviour: Toward theory of corporate culture

Adstract: Corporate culture is a very interesting research topic today because corporate culture is a social category with many values, different value groups play an important role in the formation, operation and development of a business. In the current integration period, the right understanding of corporate culture not only brings economic benefits but also is a promise for the sustainable development of the business in the future. Moreover, the corporate behavioral culture is a key factor determining business performance. It is essential that businesses know and understand the corporate culture and we will cover them in this article.


Hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền của người lao động khuyết tật

Tóm tắt: Đảm bảo việc làm và các quyền tại nơi làm việc cho người khuyết tật (NKT) là cách tốt nhất để giúp họ nhận ra khả năng thực sự của mình, hòa nhập cộng đồng, có thu nhập ổn định để tự nuôi sống bản thân và giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trong những năm gần đây, việc làm và quyền cho NKT ở Việt Nam được Nhà nước quan tâm và bảo vệ, được quy định cụ thể trong Bộ luật Lao động (BLLĐ) và Luật Người khuyết tật, nhưng thực tế, các chính sách này chưa phát huy hết hiệu quả vì nhiều vấn đề cần phải sửa đổi.


Về đầu trang
Design by Information Management Department